Закрыть ... [X]

Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

5. Подання документів для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється особисто заявником або шляхом надсилання поштою з описом вкладення. У разі подання документів шляхом надсилання поштою такі документи подаються безпосередньо до органу державної реєстрації прав. Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 137 від У разі виявлення невідповідностей між документами, що були надіслані поштою, та описом вкладення до них, а також у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату адміністративного збору, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 13 цього Порядку, орган державної реєстрації прав у строк, що не перевищує трьох робочих днів після їх отримання, повертає заявникові відповідну заяву та документи, що додаються до неї, поштою з описом вкладення без реєстрації ї у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. 6. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, повинні відповідати вимогам, що встановлені законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами. Відповідальність за достовірність відомостей, які містяться у документах, поданих для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, несе заявник. Електронні документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів.Про Державний земельний кадастр від 3613-VI


У разі коли законодавством встановлено вимогу щодо прийняття в експлуатацію обєкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого обєкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку. Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані. Державна реєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право.

Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого


Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 137 від Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону. Державна реєстрація прав та облік безхазяйного нерухомого майна проводяться державною мовою. 1-1. Повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси. Порядок доповнено пунктом 1-1.

Рекомендуем посмотреть ещё:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРА ЇНИ ПОСТАНОВА від р. 868 Київ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 1127 від. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 722 від Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 337 від 722 від 137 від Відповідно до статті 15 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити такі, що додаються.

Про затвердження Порядку веденн. від 1141


Нотаріус, яким вчинено нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить державну реєстрацію прав, набутих виключно у результаті вчинення такої дії, крім випадків, визначених Законом України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 137 від У разі коли у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном виникають речові права, що є похідними від права власності, за відсутності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та


Державна реєстрація прав на обєкт незавершеного будівництва в установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: новозбудований обєкт - завершений будівництвом обєкт нерухомого майна, державна реєстрація права власності на який проводиться вперше; органи державної реєстрації прав - Мінюст та його територіальні органи; Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 137 від пошта - оператор поштового звязку чи курєрська служба; уповноважена особа.

Реєстрація права на земельну ділянку в Держреєстрі речових


(в ред. Федерального закона от N 272-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Державна реєстрація прав на обєкт незавершеного будівництва в установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: новозбудований обєкт - завершений будівництвом обєкт нерухомого майна, державна.


1.9. Ведение делопроизводства в структурных подразделениях возлагается на одного или нескольких сотрудников подразделения, назначенных руководителем структурного подразделения. Персональный список ответственных за делопроизводство в структурных подразделениях и лиц, замещающих их на период временного отсутствия (болезнь, отпуск и т.п. утверждается начальником (руководителем) территориального органа, организации МЧС России. При наличии в структурном подразделении двух и более ответственных за делопроизводство должностных лиц между ними распределяются должностные обязанности. При увольнении ответственного за делопроизводство и назначении другого сотрудника в список вносятся соответствующие изменения по представлению руководителей структурных подразделений. 1.10. Функции, задачи, права и ответственность сотрудников, участвующих в документационном обеспечении управления (включая сотрудников, отвечающих за организацию работы с документами в структурных подразделениях устанавливаются должностными регламентами (инструкциями). 1.11. На сотрудников структурного подразделения, созданного для ведения делопроизводства, возлагаются следующие функции: прием, учет в СЭД и распределение поступающих документов (в электронной).

У разі коли законодавством встановлено вимогу щодо прийняття в експлуатацію обєкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого обєкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку. Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс.


14. Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации. Допускается оформлять согласование карты (плана) объекта землеустройства на титульном листе. В указанных случаях в реквизите "Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства" титульного листа приводятся полное наименование органа (организации с которым осуществляется согласование, личная подпись его уполномоченного представителя с расшифровкой подписи (фамилия и инициалы занимаемая должность и дата согласования. Подпись представителя заверяется оттиском печати органа (организации с которым осуществляется согласование. В случае если согласование карты (плана) объекта землеустройства.

Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на


41 Трудового кодекса Республики Беларусь). Основание: 1. Заявление Иванова И.И. 2. Предписание Минского городского управления департамента государственной инспекции труда. С приказом ознакомлен  Подпись  И.И.Иванов Дата Уволен в связи с нарушением нанимателем условий коллективного договора (ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь) Примечание. На основании ст. 41 ТК расторгается только срочный трудовой договор, заключенный на определенный срок не более пяти лет. Работник вправе требовать досрочного расторжения срочного трудового договора лишь при наличии уважительных причин. К таковым относятся причины, указанные в примечании к. 584 ГК РФ ). Рентой являются периодические платежи, которые одно лицо, плательщик ренты обязан выплачивать другому лицу, рентополучателю в счет получения прав собственности на имущество. С учетом данных изменений, регистрации подлежит только переход права собственности, а сам договор не нужно регистрировать. Он вступает в силу с момента подписания. Дополнительно Права собственности на объект дарения возникают сразу после государственного оформления перехода прав в Росреестре. Теперь нет необходимости регистрировать сам договор, оплачивать государственную пошлину за данные действия, что является очень удобным не.Похожие статьи

Как перевести деньги со счета телефона на счет карты сбербанк
Минимальное пособие за второго ребенка в 2018 году сумма
Заявление на увольнение госслужащего по собственному желанию
847н об утверждении порядка регистрации безработных граждан
Образец соглашения о взаимозачете между тремя организациями образец
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ